Return to 3.3. Vääryyttä kärsineiden on saatava oikeutta viipymättä

3.3.2. 17.5.2016 jälkeen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille annetaan mahdollisuus uusintakäsittelyyn.

#IHMISOIKEUSVAALIT / OIKEUDENMUKAISUUS / TAUSTA/  3.3. Vääryyttä kärsineiden on saatava oikeutta viipymättä

 

 • 3.3.2. 17.5.2016 jälkeen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille annetaan mahdollisuus uusintakäsittelyyn. Tällöin uusintakierroksella ei tarvitse olla uusia perusteita, vaan ensimmäisen kierroksen virheet riittävät perusteeksi.

  • 17.5.2016 Irak, Somalia ja Afganistan julistettiin turvallisiksi maiksi ja positiivisien päätösten määrä romahti. Sittemmin on käynyt ilmi, että linjan kiristyminen ei johtunut profiilin muutoksesta vaan ilmeisimmin poliittisen ohjauksen seurauksena pyrittiin tekemään mahdollisimman paljon kielteisiä päätöksiä.  Jo tätä ennen Petteri Orpo “ennusti” että n. 30% tulee saamaan turvapaikan.
  • Myös suoranaisia virheitä on tapahtunut luvattoman paljon esim. tulkkauksen, äänitallenteiden ja pöytäkirjojen laadussa
  • Nykykäytännön mukaan pitää olla uusia perusteita, jolloin prosessissa tehtyjä virheitä ja poliittisen ohjauksen synnyttämiä vääriä kielteisiä päätöksiä on mahdotonta korjata
  • EU “direktiivin 40 artiklan… 3 kohdan mukaan, uusintahakemuksen tutkintaa on jatkettava, jos alustavan tutkinnan tuloksena todetaan, että on ilmennyt tai hakija on esittänyt sellaisia uusia seikkoja tai perusteita, jotka lisäävät merkittävästi sen todennäköisyyttä, että hakija on kansainvälisen suojelun tarpeessa… Saksassa hakemuksen tutkimista jatketaan, mikäli aineisto tai juridinen tilanne, johon aiempi päätös on perustunut, on sittemmin muuttunut hakijan eduksi, uutta näyttöä esitetään, joka olisi johtanut hakijan kannalta suotuisampaan tilanteeseen, jos se olisi esitetty aikaisemmassa prosessissa tai on muutoin perusteita tutkinnan suorittamiselle esimerkiksi aikaisemmassa prosessissa olleiden vakavien virheiden vuoksi.”  Hallituksen esitys HE2732018 vp 
  • Myös Suomessa tulisi katsoa, että vuoden 2015-2016 tulleiden kohdalla turvapaikkaprosessissa tapahtuneet virheet ja Migrin lakiin perustumattomat kiristyneet tulkinnat katsotaan “sellaisiksi uusiksi perusteiksi, jotka lisäävät merkittävästi sen todennäköisyyttä, että hakija on kansainvälisen suojelun tarpeessa”. Virheiden ei tarvitse olla hallintolaissa tai hallintolainkäyttölaissa määriteltyjä menettelyvirheitä, vaan epäillyt virheelliset tulkinnat esim. maatiedon käyttötavoissa tai kansainvälisten ohjeistusten vastaiset tulkinnat on oltava riittävät uusintakäsittelyn perusteeksi.  Esim huonot puhuttelut, epäonnistuneet äänitykset, tulkkausvirheet, oikeusasteissa myöhemmin muuttuneet tulkinnat ja maatiedon päivitykset tulisivat olla sellaisia uusia perusteita. Arvioinnissa on aina huomioitava palautuskielto.

 

HUOM. Pidätämme oikeudet taustatietojen muutoksiin. Kaikkiin toimenpide-ehdotuksiin ei ole lähdeviitteitä ja niitä voi täydentää vapaasti omaan käyttöönsä. Materiaalin käyttäminen ja hyödyntäminen on julkaisijan vastuulla.