Ihmisoikeusvaalit 2019

#IHMISOIKEUSVAALIT 2019

Pakolaisten puolesta ry osallistui vuoden 2019 eduskuntavaaleihin järjestämällä 26.3. 2019 turvapaikka- ja pakolaiskysymyksiin keskittyneen vaalipaneelin Iso Omenan kirjastossa Espoossa. Ehdokkaista paneeliin osallistuivat Rauli Virtanen (Vihreät/sitoutumaton), Mervi Katainen (Kok), Pia Sundell (RKP), Inna Kallioinen (Keskusta), Arja Alho (SDP), Sirpa Acquah (Feministinen puolue), sekä Kaisa Varonen (Vasemmisto).

Yhdistys oli myös osa #ihmisoikeusvaalit koalitiota, joka piti yllä YK:n ihmisoikeusjulistuksen sanomaa tulosiltaan asti.

Pakolaisten puolesta ry:n ajamat vaaliteemat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa:

Dokumentin tasot:

  1. Teemat
  2. Toimenpide-ehdotukset
  3. Taustatietoja ja toimintamalleja

1. INHIMILLISYYS
1.1. Lasten oikeudet on huomioitava turvapaikkaprosessissa.
1.2. Perheenyhdistämistä on helpotettava.a
1.3. Paperittomia on kohdeltava ihmisarvoisesti.

2. LAINMUKAISUUS
2.1. Turvapaikkaprosessien on oltava perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisia.
2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava.

3. OIKEUDENMUKAISUUS
3.1 Oikeus integroitua yhteiskuntaan on mahdollistettava.
3.2 Pakolaisten oikeusturva on varmistettava.
3.3 Vääryyttä kärsineiden on saatava oikeutta viipymättä.

4. YHTEISKUNNAN ETU
4.1 Kansainvälinen maine oikeusvaltiona on säilytettävä.
4.2 Laadukas ja riittävä kotouttaminen on varmistettava.
4.3 Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla.

#ihmisoikeusvaalit

Tule mukaan!

UN – Universal Declaration of Human Rights – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – Arabic

UN – Universal Declaration of Human Right – اعلامیه جهانی حقوق بشر – Farsi

1.1. Lasten oikeudet on huomioitava turvapaikkaprosessissa

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1.1. Lasten oikeudet on huomioitava turvapaikkaprosessissa Varmistetaan seuraavilla toimenpiteillä, että Suomi noudattaa kansainvälisiä sitoumuksia käytännössä eikä vain muodollisesti: Lapsen etu selvitetään turvapaikkaprosessissa asiantuntijalausunnon avulla. Lapsen oikeus molempiin vanhempiinsa taataan myös silloin, kun toinen vanhemmista on turvapaikanhakija, myöntämällä vanhemmalle tarvittaessa tilapäinen oleskelulupa inhimillisin perustein tai oleskelulupa perhesiteen perusteella.   Alaikäisten säilöön ottaminen …

1.2. Perheenyhdistämistä on helpotettava.

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1.2. Perheenyhdistämistä on helpotettava.   Perheenyhdistämistä kohtuullistetaan niin, että se on mahdollista myös käytännössä: Perheenyhdistämisen toimeentulorajaa tarkistetaan niin, että se noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta. Huomioidaan suomalaisten todellinen tulotaso ja alueelliset erot. Toissijaista suojelua saaneiden perheenyhdistämisissä kirjataan ulkomaalaislakiin erityiset syyt, joiden vuoksi toimeentulorajoja ei sovelleta. Näiden lisäksi tulee olla mahdollista joustaa toimeentulorajoissa tai olla …

1.3. Paperittomia on kohdeltava ihmisarvoisesti

#IHMISOIKEUSVAALIT / INHIMILLISYYS / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1.3. Paperittomia on kohdeltava ihmisarvoisesti. Paperittomiksi jääneille turvapaikanhakijoille myönnetään tilapäinen oleskelulupa inhimillisin perustein. Perustoimeentulo ja -terveydenhuolto turvataan kunnasta riippumatta Viranomaiset päivittävät ohjeistuksensa niin, että paperittomia ei enää määritellä laittomasti maassa oleviksi vaan paperittomiksi. Terminologian muutos jalkautetaan myös käytännössä viranomaisten ja poliittisten puolueiden organisaatioiden kaikille tasoille. Paperittomuudesta ei pidä tehdä rangaistavaa.

2.1. Turvapaikkaprosessien on oltava perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisia

#IHMISOIKEUSVAALIT / LAINMUKAISUUS / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 2.1. Turvapaikkaprosessien on oltava perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisia. Maahanmuuttoviraston sisäiset tulkintalinjaukset päivitetään niin, että ne ovat yhtäpitäviä kansainvälisten organisaatioiden, kuten EU:n UNHCR:n ja Amnestyn kanssa. Maahanmuuttoviraston tulisi luoda sisäiset toimintaohjeet, jotka ohjeistavat kunnioittamaan  perusoikeuksia, mm. oikeutta yksityisyyden suojaan. Poliisin tulee pakkopalautuksissa hakea hyväksyntä valvovalta taholta ja tehdä ajantasainen arvio …

2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava

#IHMISOIKEUSVAALIT / LAINMUKAISUUS / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 2.2. Maahanmuuttoviraston toimintaa on valvottava. Maahanmuuttoviraston toiminnasta 2015-2019 tehdään riippumattoman tutkinta. Tutkinnan järjestävä taho on koostuttava tieteellisestä yhteisöstä, kansainvälisestä organisaatiosta sekä riippumattomasta toimijasta. Maahanmuuttoon ja ulkomaalaisasioihin liittyviin prosesseihin on tarpeellista tehdä järjestelmätason organisaatiomuutos, jolla varmistetaan sujuva viranomaisyhteistyö, estetään toimivaltakiistat ja viranomaistoiminnan politisoituminen, sekä selkeytetään virhevastuuta. Nimetään yksittäisistä viranomaisprosesseista ja poliittisesta …

3.1. Oikeus integroitua yhteiskuntaan on mahdollistettava

#IHMISOIKEUSVAALIT / OIKEUDENMUKAISUUS / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 3.1. Oikeus integroitua yhteiskuntaan on mahdollistettava. Maahanmuuttoviraston sisäiset tulkintalinjaukset päivitetään niin, että Turvapaikkaprosessin aikana oleskelulupaa voi hakea muilla perusteilla (työ, opiskelu, perheside) ilman, että vireillä oleva turvapaikkahakemus vaikuttaa niihin negatiivisesti. Oleskelulupahakemukset perhesiteen perusteella käsitellään yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti niin, että päätöskriteerit ovat samat turvapaikanhakijataustaisille, kuin muille ulkomaan kansalaisille.

3.2. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on varmistettava

#IHMISOIKEUSVAALIT / OIKEUDENMUKAISUUS / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 3.2. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on varmistettava. Oikeusturva on palautetaan vuotta 2015 edeltäneelle tasolle. Hallinto-oikeuksien asiantuntemus turvapaikkakysymyksissä ja hakijoiden yhdenvertaisuus varmistetaan niin, että päätöksissä on mukana aina kaksi tuomaria ja yksi alan asiantuntija. Palautetaan korkeimman hallinto-oikeuden mahdollisuus ottaa turvapaikka-asia käsittelyyn “painavasta syystä”, ei ainoastaan “erityisen painavasta syystä”.

3.3. Vääryyttä kärsineiden on saatava oikeutta viipymättä

#IHMISOIKEUSVAALIT / OIKEUDENMUKAISUUS / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 3.3. Vääryyttä kärsineiden on saatava oikeutta viipymättä. Parannukset Maahanmuuttoviraston prosesseihin eivät auta vuonna 2015-2016 saapuneita. Sen sijaan, että tulevat sukupolvet joutuvat pyytämään anteeksi nyt tehtyjä virheitä, korjataan ne itse mahdollisuuksien mukaan seuraavilla toimenpiteillä: Lakimuutos (27.2.2019) uusintahakemuksen rajaamisesta tarkistetaan. 17.5.2016 jälkeen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille annetaan mahdollisuus uusintakäsittelyyn. Tällöin uusintakierroksella ei tarvitse olla …

4.1 Kansainvälinen maine oikeusvaltiona on säilytettävä

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 4.1 Kansainvälinen maine oikeusvaltiona on säilytettävä. Turvapaikkapoliittisia päätöksiä tehtäessä arvioidaan myös niiden vaikutus Suomen kansainväliseen  maineeseen Tunnustetaan tehdyt virheet ja korjataan ne kansainvälisten järjestöjen (mm. UNHCR) huomioiden perusteella.

4.2. Laadukas ja riittävä kotouttaminen on varmistettava

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 4.2. Laadukas ja riittävä kotouttaminen on varmistettava Kotoutusohjelma aloitetaan jo vastaanottokeskuksessa ja se kestää jatkossakin 3 vuotta. Kotoutusta toteuttavien tahojen toiminnan laatua valvotaan tarkemmin Kunnille annetaan laajempi mahdollisuus päättää integrointitoimista ja kunnan elävöittämiseen tähtäävälle kotouttamistoiminnalle myönnetään valtionrahoitusta.

4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla

#IHMISOIKEUSVAALIT / YHTEISKUNNAN ETU / TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 4.3. Hyvinvointivaltio on turvattava järkevällä maahanmuuttopolitiikalla. Passittomille turvapaikanhakijoille myönnetään muukalaispassi oleskeluluvan hankkimiseksi työn, opiskelun tai perhesiteen perusteella Työperusteista oleskelulupaa hakevat, jo Suomessa oleskelevat turvapaikanhakijat käsitellään EU-sisämarkkinahakijoina. Kun turvapaikanhakija on saanut työpaikan, tarveharkintaa ei sovelleta. Työssäkäyvälle, turvapaikkaprosessin loppuun käyneelle henkilölle myönnetään väliaikainen työlupa, jonka turvin työntekoa saa jatkaa työluvan hakuaikana …