Etnografinen tutkimus Etelä- ja Keski-Irakin arabiheimojen ja -klaanien sosiaalisesta rakenteesta

 

Etnografinen tutkimus Etelä- ja Keski-Irakin arabiheimojen ja -klaanien sosiaalisesta rakenteesta

Venla Österbergin pro gradu -tutkielma “Ilman klaania et sä pärjää” käsittelee Etelä- ja Keski-Irakin arabiheimojen ja -klaanien sosiaalista rakennetta. Österberg on tutkimuksessaan kiinnostunut siitä, millaisia vastuu- ja velvollisuuskysymyksiä sukuun ja sukulaisuuteen liittyy, mitä heimon tai klaanin tarjoama suojelu tarkoittaa sekä millaisia ovat heimojen korvaus-, vakuutus- ja oikeuskäytänteet. Tutkielman tavoitteena on tuottaa etnografista tietoa, joka täydentää Suomen viranomaisten Irakia koskevaa maatietoa, erityisesti kansainvälisen suojelun ja pakolaisuuden näkökulmasta.

Tutkimusaineisto koostuu 5 teemahaastattelusta sekä 19 asiakirjatapauksesta, jotka muodostuvat turvapaikkapuhuttelujen pöytäkirjoista, Maahanmuuttoviraston päätöksistä sekä niitä koskevista valituksista. Kaikki tutkimuksessa mukana olevat henkilöt ovat saapuneet Suomeen turvapaikanhakijoina vuonna 2015, ja yhtä lukuun ottamatta he ovat kotoisin Keski- ja Etelä-Irakin alueelta. Kaikki informantit ovat taustaltaan muslimeja ja arabeja. Tutkielman keskeisimmät teoria- ja analyysinmenetelmät ovat muistitietotutkimus, kulttuurianalyysi ja lähiluku. Österberg ei pyri tutkielmassaan luomaan kattavaa kuvaa Irakin arabiheimoista, vaan avaa yhden näkökulman heimojen monimuotoisesta rakenteesta.

Österbergin tutkimuksen tulokset osoittavat, että heimoilla ja klaaneilla on merkittävä oikeudellinen, sosiaalinen ja taloudellinen asema irakilaisessa yhteiskunnassa ja näin ollen myös yksilöiden elämässä. Sukuyhteisöt rakentuvat yhteisiin esi-isiin perustuviin verilinjoihin. Heimot ja klaanit toimivat eräänlaisena sosiaaliturvana, vakuutusjärjestelmänä ja oikeuslaitoksena, jotka huolehtivat yksilöstä ja perheistä erilaisissa ongelma- ja riitatilanteissa. Sukuyhteisöt kantavat yhdessä vastuuta kunnia- ja häpeäkysymyksissä. Yksilö on vastuussa omasta toiminnastaan sukuyhteisölleen, mutta samalla hän on osaltaan vastuussa sukuyhteisönsä muiden jäsenten toiminnasta heimonsa tai klaaninsa ulkopuolisille tahoille. Erilaisiin konfliktitilanteisiin liittyvät kollektiiviset rankaisu- ja verikostokäytänteet sekä heimosta erottaminen ja kunniaväkivalta muodostavat yksilön kannalta merkittävimmät turvallisuusuhat, jotka voivat johtaa pakkomuuttoon ja kansainvälisen suojelun tarpeeseen.

Österbergin pro gradu -tutkimus on luettavissa osoitteesta https://www.utupub.fi/handle/10024/147430 .

Pro Gradu -työn yhtenä lähteenä on käytetty Pakolaisten puolesta ry:n ylläpitämää  asiakirja-arkistoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.